Kanakadhara Stotram

Presenting the Kanakadhara Stotram Lyrics sung by Prem Parkash Dubey. The music of the song is given by Prem Parkash Dubey.

Kanakadhara Stotram Lyrics In English

Anggam Hareh Pulaka-Bhuussannam-Aashrayantii
Bhrngga-Anggan[a-I]eva Mukula-[A]abharannam Tamaalam |
Anggii-Krta-Akhila-Vibhuutir-Apaangga-Liilaa
Maanggalya-Daa-[A]stu Mama Manggala-Devataayaah ||1||

Mugdhaa Muhur-Vidadhatii Vadane Muraareh
Prema-Trapaa-Prannihitaani Gataagataani |
Maalaa Drshor-Madhukarii-[I]va Mahotpale Yaa
Saa Me Shriyam Dishatu Saagara-Sambhavaayaah ||2||

Vishva-Amare[a-I]ndra-Pada-Vibhrama-Daana-Dakssam_
Aananda-Hetur-Adhikam Mura-Vidvisso-[A]pi |
Iissan-Nissiidatu Mayi Kssannam-Iikssanna-Ardham_
Indiivaro[a-U]dara-Sahodaram-Indiraayaah ||3||

Aamiilita-Akssam-Adhigamya Mudaa Mukundam_
Aananda-Kandam-Animessam-Anangga-Tantram |
Aakekara-Sthita-Kaniinika-Pakssma-Netram
Bhuutyai Bhaven-Mama Bhujangga-Shaya-Angganaayaah ||4||

Baahv[u]-Antare Madhu-Jitah Shrita-Kaustubhe Yaa
Haaraavali-Iva Hariniilamayii Vibhaati |
Kaama-Pradaa Bhagavato-[A]pi Kattaakssa-Maalaa
Kalyaannam-Aavahatu Me Kamala-[A]alayaayaah ||5||

Kaala-Ambu-Da-Ali-Lalito[a-U]rasi Kaittabha-Arer_
Dhaaraadhare Sphurati Yaa Taddid-Anggane[a-I]va |
Maatuh Samasta-Jagataam Mahaniiya-Muurtir_
Bhadraanni Me Dishatu Bhaargava-Nandanaayaah ||6||

Praaptam Padam Prathamatah Kila Yat-Prabhaavaan
Maanggalya-Bhaaji Madhu-Maathini Manmathena |
Mayyaa-Patet-Tad-Iha Mantharam-Iikssanna-Ardham
Manda-Alasam Ca Makaraalaya-Kanyakaayaah ||7||

Dadyaad Daya-Anupavano Dravinna-Ambu-Dhaaraam_
Asminn-Akin.cana-Vihangga-Shishau Vissannnne |
Dusskarma-Gharmam-Apaniiya Ciraaya Duuram
Naaraayanna-Prannayinii-Nayana-Ambu-Vaahah ||8||

Issttaa Vishisstta-Mata-Yo-[A]pi Yayaa Dayaa-[Aa]rdra_
Drssttyaa Trivissttapa-Padam Sulabham Labhante |
Drssttih Prahrsstta-Kamalo[a-U]dara-Diipti-Rissttaam
Pussttim Krssiisstta Mama Pusskara-Vissttaraayaah ||9||

Giir-Devate[aa-I]ti Garudda-Dhvaja-Sundarii-[I]ti
Shaakambharii-[I]ti Shashi-Shekhara-Vallabhe[a-I]ti |
Srsstti-Sthiti-Pralaya-Kelissu Samsthitaayai
Tasyai Namas-Tri-Bhuvanai[a-E]ka-Guros-Tarunnyai ||10||

Shrutyai Namo-[A]stu Shubha-Karma-Phala-Prasuutyai
Ratyai Namo-[A]stu Ramanniiya-Gunna-Arnnavaayai |
Shaktyai Namo-[A]stu Shata-Patra-Niketanaayai
Pussttyai Namo-[A]stu Purussottama-Vallabhaayai ||11||

Namo-[A]stu Naaliika-Nibha-[A]ananaayai
Namo-[A]stu Dugdho[a-U]dadhi-Janma-Bhuutyai |
Namo-[A]stu Soma-Amrta-Sodaraayai
Namo-[A]stu Naaraayanna-Vallabhaayai ||12||

Sampat-Karaanni Sakale[a-I]ndriya-Nandanaani
Saamraajya-Daana-Vibhavaani Saroruha-Akssi |
Tvad-Vandanaani Duritaa-Haranno[a-U]dyataani
Maam-Eva Maatar-Anisham Kalayantu Maanye ||13||

Yat-Kattaakssa-Samupaasanaa-Vidhih
Sevakasya Sakala-Artha-Sampadah |
Samtanoti Vacana-Angga-Maanasais_
Tvaam Muraari-Hrdaye[a-I]shvariim Bhaje ||14||

Sarasija-Nilaye Saroja-Haste
Dhavalatama-Amshuka-Gandha-Maalya-Shobhe |
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam ||15||

Dig-[G]hastibhih Kanaka-Kumbha-Mukha-Avasrsstta_
Svar-Vaahinii-Vimala-Caaru-Jala-Pluta-Anggiim |
Praatar-Namaami Jagataam Jananiim-Ashessa_
Loka-Adhinaatha-Grhinniim-Amrta-Abdhi-Putriim ||16||

Kamale Kamala-Akssa-Vallabhe
Tvam Karunnaa-Puura-Taranggitair-Apaanggaih |
Avalokaya Maam-Akin.canaanaam
Prathamam Paatram-Akrtrimam Dayaayaah ||17||

Stuvanti Ye Stutibhir-Amuubhir-Anvaham
Trayiimayiim Tri-Bhuvana-Maataram Ramaam |
Gunna-Adhikaa Gurutara-Bhaagya-Bhaagino
Bhavanti Te Bhuvi Budha-Bhaavitaa-Shayaah ||18||

Kanakadhara Stotram Lyrics In Hindi

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥१॥

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥२॥

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम्_
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्_
इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥३॥

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्_
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥४॥

बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥५॥

कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेर्_
धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।
मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्_
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥६॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥७॥

दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम्_
अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे ।
दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥८॥

इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र_
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥९॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥१०॥

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥११॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै ।
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥१२॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥१३॥

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसम्पदः ।
संतनोति वचनाङ्गमानसैस्_
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥१४॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥१५॥

दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट_
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष_
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥१६॥

कमले कमलाक्षवल्लभे
त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥१७॥

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥१८॥

Tags:kanakadhara stotram lyrics in tamil
kanakadhara stotram lyrics in telugu
kanakadhara stotram lyrics in english
kanakadhara stotram lyrics in kannada
kanakadhara stotram lyrics in hindi
kanakadhara stotram lyrics free download
kanakadhara stotram lyrics in tamil translation by kannadasan
kanakadhara stotram lyrics in malayalam
kanakadhara stotram lyrics in tamil pdf
sri kanakadhara stotram lyrics
tamil full kanakadhara stotram lyrics